Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a comunei Vinatori

Categorie: Anunturi Publice

HOTARIREA NR. ______

Din 16.04.2018

stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială acomunei Vinatori, judetul Galati

INITIATOR: Ghinea Marian primarul comunei Vinatori,jud.Galati ;

Nr.si data depunerii proiectului de hotarire 3294/19.03.2018;

Consiliul local al comunei Vinatori, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.03.2018 ;

Având in vedere expunerea de motive prezentata de initiator, Ghinea Marian primarul comunei Vinatori ,inregistrata la nr.3134/16.03.2018 ;

Având in vedere raportul de specialitate prezentat de Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat la nr. 3135/16.03.2018 ;

Având in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3, ale Consiliului local Vinatori,jud. Galati;

Având in vedere prevederile Legii nr.155/2010 –Legea politiei locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având in vedere prevederile LegII nr. 101/2006 privind serviciile publice de

salubritate a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere prevederile O. G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cumodificările şi completările ulterioare;

Având in vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere prevederile OrdinulUI Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Având in vedere prevederile art. 36 alin.2, lit.d, alin 6, lit.a, pct.7,a lin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ;

In baza prevederilor art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

HOTARASTE

 

Art.1 Se stabilesc si se sanctioneaza urmatoarele contraventii savirsite pe raza administrative teritoriala a UAT. Vinatori, dupa cum urmeaza:

Art.2 (1). Pentru întreţinerea şi exploatarea căilor publice, următoarele fapte constituie contravenţii :

a) executarea de lucrări sau săpături pe domeniul public sau privat al UAT VINATORI,

fără aprobările legale, neasigurarea împrejmuirilor de protecţie şi iluminare pe timp de noapte,

nesemnalizarea cu panouri de avertizare a zonelor unde se execută lucrările;

b) neaducerea la starea iniţială a zonelor și terenurilor unde au avut loc lucrări, neevacuarea

resturilor şi gunoaielor rezultate în urma lucrărilor efectuate, precum şi depozitarea acestora în

alte locuri decât cele stabilite prin aprobarea acordată;

c) depozitarea sau imobilizarea voluntară pe străzi, trotuare, parcuri, pe zone verzi,

terenuri virane a materialelor de orice fel sau a utilajelor, ambalajelor şi altele

asemenea, ocuparea și utilizarea suprafețelor de teren aparținând domeniului public sau privat

al UAT VINATORI fără aprobarea şi fără plata taxelor stabilite potrivit legii;

d) deranjarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii a străzilor, călcarea marcajelor proaspăt efectuate în condiţiile în care sunt asigurate semnalizările de avertizare corespunzătoare;

e) accesul, staţionarea, parcarea şi circulaţia vehiculelor de orice fel pe zone verzi, precum şi

spălarea vehiculelor sau a utilajelor pe străzi, în locurile publice, pe malul apelor curgătoare, cu

excepţia locurilor special amenajate în acest scop;

(2) Contravenţiile prevăzute la alin.1, lit. „d” şi „e”, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 300

lei, pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici,cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice, iar contravenţiile prevăzute la lit. „a”, „b” şi „c”, se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice şi de la 1.600 lei la 2.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.

Art.3(1) În vederea creării unor condiţii de viaţă corespunzătoare pentru cetăţenii UAT VINATORI, a menţinerii şi păstrării curăţeniei, săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii:

a) depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer sau a deşeurilor de orice fel (inclusiv ambalaje ale produselor alimentare, șervețele, coji de semințe, resturi de fructe sau alte alimente, etc.) în alte locuri decât în pubele, recipienţi, containere sau locuri special amenajate;

b) murdărirea străzilor sau trotuarelor cu gunoi, moloz, resturi vegetale, noroi sau pământ de pe roţile autovehiculelor sau prin pierderi de materiale din caroseriile acestora;

c) neasigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare a imobilelor şi a spaţiilor pe care le deţin;

d) colectarea neautorizată de deşeuri şi resturi menajere din pubele, containere sau recipienţi ;

e) scoaterea gunoaielor, a deșeurilor sau a apelor reziduale din localuri, magazine, puncte de lucru ale societăților comerciale sau alte imobile pe străzi, trotuare sau zone verzi, precum şi îndepărtarea gunoiului sau resturilor vegetale măturate și adunate de pe trotuare sau scuaruri în rigole sau pe carosabil;

f) deversarea sau evacuarea în mod intenționat a apelor uzate sau a dejecțiilor din instalaţiile sanitare sau de canalizare pe străzi, trotuare, zone verzi sau în apele curgătoare;

g) deversarea materialelor toxice, inflamabile sau explozive pe străzi, trotuare sau zone verzi, pe

malurile apelor curgătoare sau în alte locuri publice, precum şi efectuarea de lucrări de întreţinere sau reparaţii la autovehicule în aceste locuri dacă prin aceasta se produc scurgeri de combustibili, ulei sau alte lichide specifice ;

h) neluarea măsurilor de către agenţii economici şi instituţiile publice care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorial-administrativă a UAT VINATORI, de amplasare, la fiecare intrare dinspre stradă a

unui coş de gunoi şi pentru deţinerea de recipienţi compatibili cu sistemul de colectare a gunoiului;

i) neîndeplinirea obligaţiei de curăţire şi măturare zilnică a trotuarelor, pergolelor şi a şanţurilor din faţa imobilelor şi din jurul acestora, de curăţire a gheţii şi zăpezii de pe trotuare în perioada sezonului rece, de către proprietarii, utilizatorii sau administratorii acestor immobile. Aruncarea zapezii din domeniul privat( personae fizice si juridice) pe domeniul punlic si privat al UAT Vinatori.

j) neasigurarea păstrării curăţeniei şi nerespectarea normelor igienico-sanitare în săli de sport, stadioane şi alte unităţi de cultură;

k) neparticiparea de către proprietari la acţiuni de menţinere a curăţeniei şi

întreţinerea zonelor verzi din zona locuintei acţiuni convocate de către autoritățile

locale în mod direct, acțiuni care concură la întreținerea zonelor verzi, la menţinerea ordinii şi curăţeniei pe raza UAT VINATORI;

l) depozitarea sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malul apelor curgătoare, pe marginea arterelor de circulaţie, pe terenuri virane, sau pe orice alte terenuri aparţinând domeniului public sau privat al UAT VINATORI;

m) hrănirea animalelor fără stăpân pe domeniul public sau privat al UAT VINATORI, în afara

adăposturilor special amenajate;

(2) Contravenţiile prevăzute la alin.1, lit. „d”şi „j”, se sancţionează cu amendă de la 100

lei la 200 lei, contravenţiile prevăzute la lit. „m” se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. „a”, „b”, „c”, „e”, „f”, „g”, „h”, „i”si „k”se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice, iar contravenţiile prevăzute la litera l) se sancţionează cu amendă de la1.000 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.

Art.4 (1)Pe raza teritorial-administrativă a UAT VINATORI , sunt considerate contravenţii următoarele:

a) vânzarea de bunuri cu regim ocazional , in afara spatiilor special amenajate;

b) vânzarea oricăror produse pe suprafeţele destinate circulaţiei pietonale sau pe căile de acces ;

c) staţionarea mijloacelor de transport alt scop decât în vederea descărcării sau ridicării produselor, mărfurilor sau ambalajelor(utilaje agricole, camioane,mijloace de transport auto mai mari de 3,5tone,fata autorizatie din partea UAT Vinatori);

d) depozitarea butoaielor sau a ambalajelor de orice fel pe domeniul public ;

e) sacrificarea animalelor destinate vânzării în alte locuri decât cele special amenajate şi fără

respectarea strictă a normelor igienico-sanitare;

f) neluarea măsurilor de menţinere a curăţeniei în jurul meselor sau spaţiilor închiriate pentru

desfăşurarea activităţii comerciale sau depozitarea resturilor vegetale în alte locuri decât cele stabilite

g) încălcarea programului de funcţionare precum şi a regulilor speciale stabilite

în vederea asigurării unui climat civilizat de comerţ;

(2) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin.1constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de

la 200 lei la 400 lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru instituţiile publice şi

agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.

Art.5(1) În vederea conservării parcurilor, zonelor verzi şi a zonelor florale de pe raza teritorial administrativă a UAT Vinatori, săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii:

a) însuşirea arborilor, puieţilor, lăstarilor doborâţi de fenomene naturale, tăiaţi sau scoşi din rădăcini în urma unor aprobări legale, de alte persoane decât cele autorizate;

b) distrugerea, deteriorarea, murdărirea sau degradarea în orice mod sau prin orice mijloace a mobilierului urban aferent zonelor verzi, răsturnarea coşurilor de gunoi sau schimbarea locurilor acestora, aşezarea cu picioarele pe bănci;

c) schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizaţie;

d) accesul cu animale în incinta parcurilor din UAT Vinatori, cu excepția animalelor de

companie, care vor fi obligatoriu însoțite, în lesă și se vor deplasa numai pe aleile asfaltate,

betonate sau pietruite;

e) lăsarea liberă a păsărilor şi animalelor în parcuri, pe zonele verzi sau în alte locuri interzise acestora din UAT Vinatori;

f) distrugerea zonelor verzi amenajate cu arbuşti, inclusiv ruperea sau tăierea neautorizată a arborilor sau arbuştilor;

g) practicarea jocurilor sportive sau distractive, în afara locurilor special amenajate;

h) fixarea pe arborii de aliniament, in statiile de calatori de afişe, anunţuri sau alte inscripţii sau folosirea acestora pentru montarea de bannere cu orice destinație (promovarea activităților cultural-artistice sau sportive, propagandă, etc.), fără aprobarea autorităților locale;

i) îngrădirea zonelor verzi şi utilizarea acestora în scop agricol sau pentru depozitarea de

materiale, resturi menajere sau deșeuri de orice fel;

j) degradarea sau deteriorarea, murdărirea, practicarea de inscripţii sau însemne prin scrijelirea

monumentelor de orice fel;

k) distrugerea gardurilor sau a împrejmuirilor ornamentale;

l) împiedicarea sau întreruperea activităților de toaletare a vegetaţiei, desfășurată pe domeniul public sau privat al UAT Vinatori, în imediata vecinătate a imobilelor, în vederea

menținerii unui nivel de înălțime al vegetației, inclusiv a gardurilor vii, stabilit de către

autoritățile locale.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin.1, lit. ”e” şi “g”, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la400 lei, iar contravenţiile prevăzute la lit. ”a”, “b”, “c”, “d”,"f", „h”, „i”, „j”, „k”si „l” se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 800 lei, pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 1.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.

Art.6(1) Săvârşirea următoarelor fapte, privind întreţinerea şi utilizarea clădirilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie, constituie contravenţii:

a) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a clădirilor, , spaţiilor comerciale unde îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, vopsirea tâmplăriei de lemn, aluminiu sau metal, înlocuirea părţilor de tâmplărie degradate;

b) neluarea măsurilor de curăţire a faţadelor locuinţelor şi altor construcţii, tencuirea şi zugrăvirea

periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local.

 

c) neexecutarea de îndată a curăţării căilor publice din jurul şantierelor de construcţii,

murdărite cu pământ, moloz sau alte reziduuri de la aceste lucrări sau a acelora pe care se

execută operaţiuni de încărcare sau descărcare de materiale sau produse care produc murdărirea

acestora;

d) menţinerea în stare necorespunzătoare a împrejmuirilor imobilelor, a gardurilor, porţilor şi neluarea măsurilor de conservare a construcţiilor;

e) folosirea de improvizaţii (hârtii, cârpe, sau tablă) în locul geamurilor, neîntreţinerea curăţeniei în

balcoane, neaplicarea pe fiecare imobil, la loc vizibil, a tăbliţelor tipizate cu numărul de imobil;

f) aplicarea de afişe, reclame sau anunţuri pe pereţii clădirilor, pe stâlpii sau în alte locuri decât locurile publice de afişaj de pe raza teritorial-administrativă a UAT Vinatori , inclusiv pe stâlpii de susţinere ai reţelei de alimentare cu energie electrică și iluminat stradal sau montarea de bannere între aceștia, fără acordul scris al proprietarului și fără aprobarea autorităților locale;

g) neîntreţinerea corespunzătoare a împrejmuirilor şi organizărilor de şantier, precum şi a zonelor din jurul acestora;

(2)Contravenţiile prevăzute la alin.1,lit. “f” se sancţionează cu amenda de la 200 lei la

300 lei, iar contravenţiile prevăzute la literele “a”, “b”, “c”, “d”, “e” şi “g” se sancţionează

cu amendă de la 200 lei la 500 lei, pentru persoane fizice şi de la 1.600 lei la 2.500 lei pentru

instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte

persoane juridice.

Art.7(1) Pentru respectarea ordinii şi întărirea siguranţei în exploatarea şi utilizarea mijloacelor de transport, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al acestora, respectarea ritmicităţii circulaţiei şi asigurarea unor condiţii optime de călătorie, următoarele fapte sunt considerate contravenţii:

a) punerea în circulaţie a vehiculelor de orice fel deteriorate, care nu îndeplinesc condiţiile de curăţenie,

poluează atmosfera, au scurgeri de ulei, motorină, benzină, alţi carburanţi sau lichide specifice;

b) neasigurarea curăţeniei şi neigienizarea mijloacelor de transport pe care le deţin sau folosesc, pe tot timpul în care acestea se află în circulaţie.

Conducătorii auto sunt obligaţi să folosească perioada de timp în care staţionează pentru curăţenie şi dacă este nevoie pentru spălarea mijloacelor de transport în comun, în vederea asigurării unor condiţii corespunzătoare de transport pentru călători, în locuri special amenajate;

c) depăşirea capacităţii de încărcare şi etanşarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează

transport de materiale, împrăştierea acestora în timpul transportului, murdărirea şi degradarea căilor publice;

d) neexecutarea de îndată a curăţirii căilor publice de murdăria rezultată din efectuarea operaţiunilor de încărcare sau descărcare a mijloacelor de transport;

e) oprirea fără motive justificate între staţii a mijloacelor de transport în comun, ori schimbarea rutei acestora de către persoane neautorizate sau din iniţiativa proprie a conducătorului auto;

(2)Cetăţenii care folosesc mijloace de transport în comun sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:

a) se interzice urcarea sau coborârea în timpul mersului prin forţarea uşilor;

b) se interzice blocarea uşilor de urcare a mijloacelor de transport prin staţionarea în imediata

vecinătate a acestora după urcare;

c) se interzice transportul de păsări, animale vii, baloturi, obiecte şi bagaje exagerat de mari,

voluminoase şi a materialelor inflamabile sau explozibile;

d) se interzice fumatul, scuipatul, consumul de seminţe şi îngheţată, aruncarea de hârtii şi resturi de

orice fel în mijloacele de transport în comun;

e) se interzice cântatul, cerşitul, provocarea de scandal ori adresarea de cuvinte injurioase la adresa

călătorilor, controlorilor sau conducătorilor mijloacelor de transport;

f) se interzice călătoria fără bilet, abonament sau legitimaţie adecvată mijlocului de transport folosit sau refuzul prezentării actelor de identitate la cererea organelor de resort, pentru justificare;

g) se interzice întreţinerea de discuţii cu conducătorul mijlocului de transport în timpul mersului;

h) se interzice degradarea, inscripţionarea, vopsirea cu spray-uri pulverizante ori prin alte mijloace a vehiculelor de transport în comun, atât în mers cât şi în timpul staţionărilor ;

i) se interzice consumul de alimente şi băuturi în mijlocele de transport în comun, dacă prin aceasta se produce mizerie sau disconfort pasagerilor.

(3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin.1,constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă

de la 500 lei la 1000 lei, iar încălcarea reglementărilor stabilite la alin.2 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei.

Art.8 (1) Pentru protejarea mediului înconjurător, următoarele fapte constituie contravenţii:

a) aruncarea gunoiului menajer produs în gospodăriile individuale în pubelele de gunoi stradal

sau în alte pubele, a deșeurilor vegetale provenite din gospodăriile individuale la punctele de colectare, precum şi aruncarea de deşeuri de lemn sau rezultate din construcţii (moloz, cărămizi, bolţari, etc.) la punctele de colectare a deșeurilor menajere;

b) aprinderea deşeurilor de orice fel în recipiente de colectare, în locuri publice sau în orice alte locuridacă se produce disconfort sau poluare,

c) depozitarea neorganizată a materialelor şi crearea unor focare de infecţie şi insalubritate în incinta şantierelor;

d) aprinderea intenționată a miriştilor, tufărişului şi vegetaţiei ierboase uscate, fără aprobările

legale și fără luarea măsurilor specifice de P.S.I.; (obtinerea permisului de lucru cu foc ,de la primarie conform legilor in vigoare)

e) provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcţionării

instalaţiilor, echipamentelor tehnologice;

f) provocarea de poluare prin evacuarea cu ştiinţă în apă, atmosferă sau pe sol a unor deşeuri sau

substanţe periculoase;

g) spălarea în apele naturale a ambalajelor de pesticide şi de alte substanţe periculoase, precum şi a

utilajelor cu care s-au transportat;

h) nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase;

i) nerespectarea interdicţiilor în legătură cu utilizarea pe terenurile agricole de pesticide sau

îngrăşăminte chimice;

j) aruncarea de resturi solide (paie, coceni, crengi, materiale textile etc.) în reţeaua de canalizare;

k) aruncarea leşurilor animale;

l) deversarea în canalele menajere şi pluviale a dejecţiilor provenite de la grajdurile şi coteţele

animalelor;

m) neluarea măsurilor ce se cuvin pentru menţinerea şi întreţinerea curăţeniei în jurul imobilelor şi

pentru întreţinerea vegetaţiei aferente până la limita căilor publice de acces în zona respectivă, dacă aceste fapte nu constituie contravenţii stabilite prin alte acte normative;

n) aprinderea sau arderea oricăror produse sau materiale în scopul recuperării deşeurilor metalice

conţinute în acestea sau pentru distrugerea lor.

(2)Contravenţiile prevăzute la alin.1 se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 1.000 lei,

pentru persoanele fizice şi de la 1.600 lei la 2.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cusau fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.

Contravenţiile prevăzute la alin.1, lit.m se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei.

Art.9(1) În vederea asigurării alimentării cu apă potabilă şi exploatării normale a reţelei de canalizare, săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii:

a) branşarea sau racordarea unor instalaţii de apă sau canalizare în instalaţia unui abonat sau la reţeaua publică fără acordul administratorului sau proprietarului reţelei;

b) spargerea coloanelor şi evacuarea apelor menajere în subsoluri;

c) evacuarea în reţeaua de canalizare a unor substanţe şi deşeuri care produc colmatarea rapidă a

canalizării şi împiedică procesul de epurare al apelor uzate;

d) neprotejarea sau degradarea din culpă a căminelor de vizitare, la reţelele subterane de apă canal,distrugerea capacelor de canalizare;

e) deteriorarea aparatelor de măsură, control, manevre, precum şi a căminelor unde sunt amplasate

instalaţiile publice de distribuţie şi racordurile termice.

f) Irigarea gradinilor, solariilor sau a livezlor cu apa potabila din reteaua publica este INTERZISA

(2) Contravenţiile prevăzute la alin.1 se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei, pentru

persoanele fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici , cu sau fără personalitate juridică , precum şi pentru alte persoane juridice.

Art.10(1) În vederea menţinerii şi asigurării curăţeniei şi exploatării normale a domeniului public şi privat al localităţii, săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii:

a) amplasarea pe domeniul public sau privat al UAT Vinatori de adăposturi pentru animale,inclusiv pentru câini comunitari, altele decât cele aprobate de către autorităţile locale;

b) adăpostirea animalelor, cu excepţia câinilor autorizaţi legal şi a pisicilor,în condiţii care contravin normelor igienico-sanitare sau care stânjenesc aeilalti locatari;

c) amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor în gospodării la distanţe necorespunzătoare, cât şi neevacuarea deşeurilor zootehnice provenite de la acestea astfel încât să producă disconfort;

d) circulaţia cu câinii pe raza UAT Vinatori fără lesă, botniţă şi carnet de sănătate;

e) neluarea măsurile de interzicere a accesului liber pe domeniul public a animalelor şi păsărilor

adăpostite în gospodăriile persoanelor fizice sau în incintele şi curţile persoanelor juridice, precum şi amplasarea adăposturilor pentru acestea în locuri neîngrădite şi neîmprejmuite, cu acces direct pe domeniul public.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin.1se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 1.000 lei pentru

persoanele fizice şi de la 1.600 lei la 2.500 lei pentru instituţiile publice şi agenţii economici, cu sau

fără personalitate juridică, precum şi pentru alte persoane juridice.

Art.11Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:

200 – 400 lei – pentru persoane fizice

400 – 600 lei – pentru persoane juridice

a) oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe zone verzi, scuaruri, insule de dirijare a circulaţiei, alveole şi în staţiile mijloacelor de transport în comun, pe trecerile de pietoni, pe benzile de circulaţie semnalizate şi marcate corespunzător;

b) oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător;

c) oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe trotuare în afara cazurilor permise, numai dacă nu rămâne liber un culoar de minimum 1,5 metri lăţime înspre marginea opusă părţii carosabile pentru circulaţia pietonilor;

d) parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor;

e) rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără aprobarea Consiliului local şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate;

f) executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate;

g) mutarea semnelor de circulaţie, a indicatoarelor rutiere, a plăcuţelor cu denumirea străzilor fără autorizare legală, sau împiedicarea prin orice mijloace a vizibilităţii acestora;

h) circulaţia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere şi motociclete pe trotuare.

i)circulatia cu vehicule cu tractiune animala dupa ora 22.00

Art.12 Faptele prevazute in prezenta hotarire pot fi sanctionate cu avertisment sau amenda

Art. 13 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face

prin proces verbal încheiat de primar sau de împuterniciţii acestuia, precum şi de către poliţiştii locali din cadrul biroului Poliţie Locală Vinatori.

Art. 14 Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi despăgubirii pe bază de tarif,

partea nemulţumită poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare sau de la data înmânării la Judecătoria Galati.

Art. 15 (1)Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal sau, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru fapta săvârşită, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în cuprinsul procesuluiverbal.

(2)Plata amenzii se face la casieria Primăriei UAT Vinatori sau prin virament în contul deschis în acest sens la Trezoreria a Municipiului Galati.

Art. 16 Prezenta hotărâre se aplică pe raza UAT Vinatori

Art. 17 Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr.

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare neexcluzând în nici un fel aplicarea celorlalte acte normative în vigoare la această dată.

Art. 18 De aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri raspunde primarul comunei Vinatori prin compartimentele de specialitate.

Art.19 De aducerea la cunostinta a prevederilor prezentei hotariri raspunde Anton Monica secretarul comunei.

 

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza, secretar,

Danila Nicu                                                                                     Anton Monica

 

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati