Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Impozitul pe clădiri - persoane fizice

Categorie: Taxe şi Impozite

Impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

 

 

 

Felul clădirilor şi al altor

construcţii impozabile

 

 

 

Art. 251 alin. (3)

NIVELURILE ACTUALIZATE

PENTRU ANUL 2013

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Cu instalaţii de apă,canalizare,

electrice, încălzire

(conditii cumulative)

Fără instalaţii de apă,

canalizare, electrice, încălzire

 

 

0

1

3

3

1

A. Clădire cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă,  sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

838

497

2

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, vălătuci, şipci  sau  din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

228

142

3

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă  arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

142

128

4

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, vălătuci,  sau  din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

85

56

5.

E. În cazul contribuabilului care deţine la

aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,

la demisol şi/sau mansardă,utilizate  ca

 locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri

prevăzute la lit. A-D.

75% din suma care

s-ar aplica clădirii

75% din suma care

s-ar aplica clădirii

6.

F. În cazul contribuabilului care deţine la

aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,

la demisol şi/sau mansardă,utilizate în alte

 scopuri decât cel de locuinţă, în oricare

dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D.

50% din suma care

 s-ar aplica clădirii

50% din suma care

s-ar aplica clădirii

Pentru determinarea valorilor impozabile pentru comuna Vinatori, pe zonele si nivelurile  menţionate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie pozitivă specifici zonei A:   Rangul IV –1.10 si Rang V-1.05             

În cazul contribuabililor care detin mai multe cladiri cu destinatia  de locuinta, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza :

a)      cu 65% pentru prima clădire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

b)     cu 150% pentru cea de a doua cladire , in afara celei de la adresa de domiciliu;

c)      cu 300% pentru cea de a treia cladire  si urmatoarele , in afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu se aplica pentru persoanele fizice care deţin in proprietate clădiri dobândite prin succesiune legala

 Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

Valoarea impozabila a cladirii, se reduce in functie de anul terminării acesteia, dupa cum urmeaza:

            a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

            b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.

Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior , asupra suprefetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1.20

NOTĂ:   

Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteazăîn funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform tabelului nr. 1 cu  coeficientul  de corecţie corespunzător prevăzut  în tabelul următor:

Nr.

crt

Localitatea

Zona in cadrul

localitatii

Rangul localitatii

Coeficient de 

corectie

1.

Vinatori

A

IV

1.10

2.

Odaia Manolache

A

V

1.05

3.

Costi

A

V

1.05

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati