Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Impozitul si taxa pe teren

Categorie: Taxe şi Impozite

Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta impozit anual.

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor  administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate sau date în administrare, ori în folosinţă, după caz, impozitul pe teren reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN

Art.258,alin.2                            -TERENURI CU CONSTRUCTII -                          lei/ha

Zona in cadrul

localitatii

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2013

Rang IV Vinatori

Rang V Odaia M. + Costi

           A     

797

638

 

a)      nu se ia in calcul suprafaţa construita la sol;

b)     nu se majorează cu coeficientul de corecţie;

În cazul persoanelor juridice , pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de  terenuri cu construcţii , impozitul pe teren se calculează conform tabelului de mai jos numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilan, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform tabelului anterior ( intravilan curţi – construcţii).

  • În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa  pe teren se stabileşte după cum urmează:

Nr.

Crt.

Zona

A

 

Categoria de folosinta

lei/ha

1.

Teren arabil     

25

2.

Păşune     

19

3.

Fâneaţă    

19

4.

Vie   

42

5.

Livadă

48

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie   forestieră 

25

7.

Teren cu ape 

14

8.

Drumuri  si cai ferate

X

9.

Neproductiv

X

Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în intravilan -  orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,  la nivelurile prevăzute în tabelul de mai sus, se vor aplica următorii coeficient de corecţie pozitivă:

 - pentru Vinatori ( rang IV )             - 1.10

 - pentru Odaia M.+ Sat Costi ( rang V )   - 1.00

 

·         Pentru  terenul  amplasat în extravilan  impozitul/taxa se calculează astfel: 

Anul 2013

Nr.

crt.

   

        Categoria de folosinţă

ZONA (lei/ha)

 

  A

B

 C

1.

Teren cu construcţii

28

25

23

2.

 Arabil

45

43

41

3.

Păşune 

25

23

20

4.

Fâneaţă

25

23

20

5

Vie  pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.5.1.

50

48

45

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1

50

48

45

6.1.

Livada până la intrarea pe rod

X

X

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia

celui  prevăzut la nr. crt. 7.1.

15

12

10

7.1.

Păduri în vârstă de până la 20 de ani şi păduri

cu rol de protectie

X

X

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

30

28

25

9.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

10.

Teren neproductiv

X

X

X

            Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile similare impozitului pe teren.

Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în extravilan,  la nivelurile prevăzute în tabelul de mai sus, se vor aplica următorii coeficient de corecţie pozitivă:  

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii

 

IV - Vinatori

V – Costi si Odaia M

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati