Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice

Categorie: Taxe şi Impozite

Impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea  cotei de impozitare de 1.5 %  asupra  valorii de inventar a clădirii .

În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea de inventar a clădirii este valoarea înregistrată în contabilitate imediat după reevaluare.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţa, cota impozitului pe clădiri este de  15% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea    persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este de 1.5%.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţa, cota impozitului pe clădiri este de  35% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea    persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este de 1.5%.

În cazul unei clădiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplica următoarele reguli:

  • impozitul pe clădire se datorează de proprietar;
  • valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea

clădirii înregistrată în contractul de leasing financiar.

Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor  administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.  

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati