Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Categorie: Taxe şi Impozite

 A. In domeniul constructiilor

1. Certificatul de urbanism:

Anul 2013(lei)ron

a)      pana la  150 mp, inclusiv

3

b)     între 151  si 250 mp

3.5

c)      între 251 si 500 mp

4.5

d)     între 501 si  750 mp

6

e)      între 751 si 1000 mp

7

f)   peste 1.000 mp

7+0,01lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

 

2.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

3.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza înmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu valoarea de        8 ron/lei /mp/an

 4.Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier în vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse în alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

 5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si în spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 8 lei ron/mp/an

6.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decât cele prevazute în alt alineat este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri.

 8.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

 9.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri sibransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu  este pentru fiecare racord de  13 ron lei/an

10.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean este în suma de 15 ron/lei/an

11. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste în suma de  9  ron lei/an

12.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice este stabilita în suma de 15 ron lei/an

13. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste la 20 ron lei/an

14.Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste la                                                                                    40 ron/lei/an

15. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale se stabileste la 15 lei, pentru fiecare mp sau fractiune de mp

16. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica se stabileste la 100 lei

 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:

    a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;

    b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;

    c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau local;

    d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;

    e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

B. Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama:

 

 

Anul 2013

- pentru un afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economica

32 ron lei/an/mp

- pentru orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

23 ron lei/an/mp

Taxa de reclama si publicitate pentru contribuabilii care au incheiat contract in acest sens este de 3% din valoarea contractului exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati