Telefon: 0236-344004

Fax: 0236-344383

Taxe speciale

Categorie: Taxe şi Impozite

TABLOU VALORIC CU TAXELE SPECIALE

 

TAXE

VALOARE LEI

taxa privind asigurarea serviciilor de pază şi ordine 

30/an/gospodărie

taxa privind asigurarea cheltuielilor serviciului de gospodărie

35/an/gospodărie

taxa emitere aviz salubritate solicitat prin cerificatul de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare a unui imobil

50 /solicitare

taxa masuratori cadastrale

15/parcela

taxa pentru eliberare copii xerox de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local

15/bucată

taxa servicii stare civila (contravaloare materiale)  ;

50/oficiere

taxa pentru eliberarea  la cerere a certificatelor de stare civilă ( contravaloare materiale)

5/solicitare

taxa eliberare xerocopii arhiva

10/bucată

taxa multiplicare (xerox)

A4 - 0,5 lei /coala ;  A3 – 1 leu/coala

taxă pentru folosirea Caminului Cultural in vedera desfasurarii :

-          nunţi

-          aniversări, botezuri

-          altele

 

garanţie închiriere pentru daune

 

 

-1.000 lei/zi

-500 lei/zi

-100 lei/zi

 

- 500 lei

 

REGULAMENT PRIVIND ADOPTAREA TAXELOR SPECIALE

 

Art.1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuiesc indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care autoritatile administratiei publice locale hotarasc administrarea si gestionarea serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Art.3 Avind in vedere obligatia autoritatilor administratiilor publice locale de a asigura un cadru civilizat , curat, confortabil , linistit si sigur, se impune instituirea taxelor speciale.

Art.4 Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual ,iar veniturile obtinute din aceste se utilizeaza integral pentru acoperitrea  cheltuielilor efectuate pentru finantarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestor servicii.

Art.5 Taxele speciale instituite in baza art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare sunt clasidicate in functie de serviciul care le administraeza , dupa cum urmeaza :

Taxe speciale administrate de serviciul public de impozite si taxe si alte venituri ale bugetului local sunt :

1.taxa privind asigurarea serviciilor de paza si ordine ;

2.taxa privind asigurarea cheltuielilor serviciului de gospodarie.

3.taxa emitere aviz salubritate solicitat prin cerificatul de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare a unui imobil

Taxele speciale administrativ patrimoniale sunt :

1.taxa de repunere in posesie ;

2.taxa pentru eliberarea de copii xerox de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliul local .

Taxele speciale administrate de directia administratie publica locala sunt :

1.taxa pentru servicii de stare civila (contravaloare materiale) ;

2.taxa pentru eliberare la cerere a certificatelor de stare civila (contravaloare materiale) ;

Taxele speciale pentru activitatile desfasurate in cadrul Primariei sunt :

1.taxe eliberare xerocopii arhiva ;

2.taxa multiplicare (xerox)

Taxele speciale pentru activitatile desfasurare in Caminul Cultural al comunei Vinatori

1.taxa pentru desfasurarea de nunti, botezuri si alte aniversari

Art.6 Taxele mai sus mentionate constituie venit cu destinatie speciala si sunt fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de :

- mentinerea conditiilor civilizate in locurile publice si se utilizeaza pentru paza unor bunuri publice si private pentru prevenirea si combaterea infractiunilor,a faptelor ilicite, antisociale, si prevenirea depunerilor de moluz si gunoi menajer.

-  pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de colectare in mod organizat a gunoiului menajer de la populatie;

-  investitiile in echipament hardware  si software

- mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabililor pentru acesta.

Art.7 Taxele speciale se adopta pentru functionarea serviciilor publice locale  create in interesul persoanelor fizice si juridice.Taxele speciale astfel instituite se incaseaza in cont distinct, deschis in afara bugetului local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate.

Art.8 Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publica cu 30 de zile inainte de supunerea spre analiza , avizare si adoptare de catre autoritatile publice, prin publicarea unui anunt referitor la acesta actiune la sediul propriu al fiecarui serviciu public local intr-un spatiu accesibil publicului si in mass media locala.

Art.9 Informatii cu privire la taxele speciale se transmit tuturor persoanelor care depun cerere pentru primirea informatiilor in acest sens

Art.10 Proiectul de hotarire va fi suspus spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate dupa definitivarea, luindu-se in calcul observatiile si propunerile formulate de persoanele interesate.

 

Scutirea la plata impozitelor pe cladiri si teren pentru persoanele fizice

Categorie: Taxe şi Impozite

REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR LA PLATA IMPOZITELOR PE CLADIRI SI TEREN PENTRU PERSOANELE FIZICE

 

In temeiul prevederilor  Codului  fiscal se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitelor pe cladiri si teren pentru persoanele fizice dupa cum urmeaza:

I. CRITERIILE PENTRU  ACORDAREA  FACILITATILOR  FISCALE

I.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITATILOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU   NICI UN VENIT SAU CONSTAU IN EXCLUSIVITATE  DIN  AJUTOR   SOCIAL

- petentul sa nu realizeze nici un venit sau veniturile sale sa provina in exclusivitate din ajutor social;
- sa nu detina in proprietate un alt bun imobil in afara de imobilul pentru care solicita prezenta  facilitate;

 I.2. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITATLOR FISCALE PERSOANELOR FIZICE CU   MAI  MICI  DECAT SALARIUL MINIM BRUT  PE  TARA GARANTAT

- totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu petentul),  sa fie mai mici sau egale cu salariul de baza minim brut pe tara, valabil in cursul anului 2013;
- sa nu detina mai mult de o proprietate;
- suprafata utila a locuintei in functie de numarul de persoane, cum este reglementata in Legea nr.114/1996 privind legea locuintei, sa nu depaseasca suprafata din tabelul de mai jos:

 

FAMILIA

SUPRAFATA UTILA

1 PERSOANA 

37  mp  

2 PERSOANE 

52  mp

3 PERSOANE 

66  mp

4 PERSOANE 

74  mp

5 PERSOANE

87  mp

6 PERSOANE 

93  mp

7 PERSOANE 

107 mp

8 PERSOANE 

110 mp

 

 

II. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE SI TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE
II.1. Constituirea dosarului:

Dosarul pentru acordarea scutirii la plata trebuie sa cuprinda:

 -    cererea prin care se solicita scutirea la plata impozitului pe cladire si pe terenul aferent cladirii, care  trebuie facuta de catre proprietar si numai pentru locuinta de domiciliu si pentru terenul aferent locuintei de domiciliu;
- documente justificative prezentate de solicitant pentru locuinta de domiciliu (copii de pe buletine sau carti de identitate pentru toti membrii familiei care au acelasi domiciliu);
-copie contract de vânzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor ;
-declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine alte proprietati;
-dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverinta de salariu, cupon de pensie,  carnet de somaj, pensie de asistenta sociala, alocatie pentru copii);
-declaratie pe propria raspundere ca nu are alte venituri ( venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din activitati agricole, venituri din premii si jocuri de noroc, venituri din dividende si din alte surse);
-dovada  privind  bursele pentru elevi, studenti, eliberata de institutia de invatamant  unde frecventeaza  cursurile;
-dovada privind veniturile  solicitantului  eliberate de catre Administratia Finantelor Publice  Galati.

 

 

NOTA:

Conditiile si criteriile vor fi îndeplinite cumulativ;
Aspecte referitoare la circuitul dosarului:
- cererea prin care se solicita scutirea la plata, împreuna cu documentele justificative enumerate mai sus trebuie înregistrate la Primaria Vinatori;
- compartimentul taxe si impozite verifica si analizeaza fiecare dosar privind scutirea la plata impozitului pe cladire si pe terenul aferent cladirii;

Sanctiuni

Categorie: Taxe şi Impozite

 A. Limite minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice:

Constituie contravenţii si se sanctioneaza cu amenda de la 70 de lei la 279 de lei urmatoarele fapte :

           1.    a). Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere privind:

                           -  dobandirea,  construirea sau instrainarea unei cladiri;

                           - extinderea, imbunatatirea,demolarea,distrugerea sau modificarea

                                in alt mod a unei cladiri existente;                                              

                           -  dobandirea unui teren;

                           - modificarea folosintei unui teren

                           - dobandirea/transferul unui mijloc de transport sau schimbarea

                               Domiciliului / sediului/ punctului de lucru;

                            - in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie;

                            - persoanele care datoreaza impozitul pe spectacol;

                            - unitatile de cazare pentru taxa hoteliera,

                      b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la litera  a)  precum si refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanta fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, dar  şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora, se sanctioneaza cu amenda de la 279 de lei la 696 de lei.

 

            2. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 de lei.

 

 1. Limite minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor  juridice:

 În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor  se majorează cu 300%, respectiv:

1.    a). Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere privind:

                           -  dobandirea,  construirea sau instrainarea unei cladiri;

                           - extinderea, imbunatatirea,demolarea,distrugerea sau modificarea

                                in alt mod a unei cladiri existente;                                              

                           -  dobandirea unui teren;

                           - modificarea folosintei unui teren

                           - dobandirea/transferul unui mijloc de transport sau schimbarea

                               Domiciliului / sediului/ punctului de lucru;

                            - in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie;

                            - persoanele care datoreaza impozitul pe spectacol;

                            - unitatile de cazare pentru taxa hoteliera,  se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1116 lei;

    b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la litera  a)  precum si refuzul de a furniza informaţii sau documente cu relevanta fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, dar  şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora , se sanctioneaza cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.

 

             2.   Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1..300 de lei la 6.312 de lei.

Taxe extrajudiciare de timbru

Categorie: Taxe şi Impozite

 

Anul 2013

(lei)

1. Eliberareade catre organele administratiei pulbice locale a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare

2

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

-          pentru animale sub 2 ani

-          pentru animale peste 2 ani

 

 

2

2

 3.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:

-          pentru animale sub 2 ani

-          pentru animale peste 2 ani

 

 

 

2

5

4.Înregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului

 

15

 5. Înregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei

2

 6. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila întocmite de autoritatile straine

2

 7. Reconstituireasi întocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila

2

 8. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

  

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe

 1. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:
  • a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv 60 lei
  • b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 145 lei
 2. 2.Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9 lei
 3. 3.Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 414 lei

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere* 15 lei

______________________________

 

* Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prin Legea nr. 34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate,eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit.

Alte taxe locale

Categorie: Taxe şi Impozite

 

Anul 2013 /lei

1. Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice

 

13/lei/mp/zi

 

-          drujba

1 leu/zi

-          masina de gaurit electrica

1 leu/zi

-          polizor

1 leu/zi

-          strung pentru lemn si materiale metalice si nemetalice

1 leu/zi

-          masina de cusut

1 leu/zi

-          aparat de sudura

1 leu/zi

-          aparat de sudura autogen

1 leu/zi

-          utilaje de tamplarie

1 leu/zi

-          urluitoare fixe si mobile

1 leu/zi

Impozitul pe spectacole

Categorie: Taxe şi Impozite

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sporivă internă sau internaţională.

Pentru orice altă manifestare artistică decât cele de mai sus, cota de impozit este de 5%.

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare, dupa cum urmeaza:

 

 

Anul 2013(lei/mp/zi)

ron

- in cazul videotecilor

2

- in cazul discotecilor

3

 

Asupra valorii astfel stabilite, se vor aplica coeficientii de corectie pozitiva, specifici

 • pentru Vinatori ( rang IV )- 1.10
 • pentru Odaia M.si Sat Costi ( rang V )   - 1.00

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Categorie: Taxe şi Impozite

 A. In domeniul constructiilor

1. Certificatul de urbanism:

Anul 2013(lei)ron

a)      pana la  150 mp, inclusiv

3

b)     între 151  si 250 mp

3.5

c)      între 251 si 500 mp

4.5

d)     între 501 si  750 mp

6

e)      între 751 si 1000 mp

7

f)   peste 1.000 mp

7+0,01lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

 

2.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

3.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza înmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu valoarea de        8 ron/lei /mp/an

 4.Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier în vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse în alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

 5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si în spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 8 lei ron/mp/an

6.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decât cele prevazute în alt alineat este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri.

 8.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

 9.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri sibransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu  este pentru fiecare racord de  13 ron lei/an

10.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean este în suma de 15 ron/lei/an

11. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste în suma de  9  ron lei/an

12.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice este stabilita în suma de 15 ron lei/an

13. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste la 20 ron lei/an

14.Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste la                                                                                    40 ron/lei/an

15. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale se stabileste la 15 lei, pentru fiecare mp sau fractiune de mp

16. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica se stabileste la 100 lei

 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:

    a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;

    b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;

    c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau local;

    d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;

    e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

B. Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama:

 

 

Anul 2013

- pentru un afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economica

32 ron lei/an/mp

- pentru orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

23 ron lei/an/mp

Taxa de reclama si publicitate pentru contribuabilii care au incheiat contract in acest sens este de 3% din valoarea contractului exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

Impozitul pe mijloacele de transport

Categorie: Taxe şi Impozite

      Impozitul pe  mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, care aparţin contribuabililor, se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200cm3 sau fracţiune din acesta după cum urmează :

 

Nr.

crt.

 

                                    Tipuri de autovehicule

lei/an/200cm3

 sau fracţiune

I. Vehicule inmatriculate (lei/200cm sau fractiune din aceasta)

1.

Motorete, scutere , motociclete şi  autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 - 2000 cm3 inclusiv

18

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 - 2600 cm3inclusiv

72

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 - 3000 cm3 inclusiv

144

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3

290

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

7.

Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

8.

Tractoare înmatriculate

18

II.Vehicule inregistrate

1.

Vehicule cu capacitate cilindrica

lei/200cm3

1.1.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800cm3

2

1.2.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800cm3

           4

2.

Vehicule fara  capacitate cilindrica evidenţiata

50 lei/an

În cazul unor  autovehicule  de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Numărul axelor şi greutatea

bruta incarcata maxima

admisa

Impozitul ( in lei/an )

Ax(e) motor(oare) cu sistem

de suspensie pneumatica

sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie

pentru axele motoare

I. Doua axe

1.Masa de cel puţin   12 tone,

dar mai  mica de 13 tone

0

133

2. Masa de cel puţin 13 tone,

 dar mai mica de 14 tone

133

367

3. Masa de cel puţin   14 tone,

 dar mai mica de 15 tone

367

517

4. Masa de cel puţin   15 tone,

 dar mai micade 18 tone

517

1169

Masa de cel puţin 18 tone

517

1169

II. Trei axe

1. Masa de cel putin   15 tone,

 dar mai mica de 17 tone

133

231

2.Masa de cel putin    17 tone,

dar mai mica de 19 tone

231

474

3.Masa de cel putin   19 tone,

 dar mai micade 21 tone

474

615

4.Masa de cel putin   21 tone,

 dar mai micade 23 tone

615

947

5. Masa de cel putin   23 tone,

 dar mai mica de 25 tone

947

1472

6.Masa nu mai putin 25 tone, dar mai micade 26 tone

947

1472

7.Masa de cel  putin 26 tone

947

1472

III.Cu patru axe

1. Masa de cel putin   23 tone,

dar mai mica de 25 tone

615

623

2. Masa de cel putin   25 tone,

 dar mai mica de 27 tone

623

973

3. Masa de cel putin   27 tone,

 dar mai mica de 29 tone

973

1545

4.Masa de cel putin   31 tone,

 dar mai mica de 32 tone

1545

2291

5. Masa de cel putin   31 tone,

 dar mai mica de 32 tone

1545

2291

6.Masa de cel  putin 32 tone

1545

2291

 

În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Numărul axelor şi greutatea bruta

incarcata maxima admisa

Impozitul (lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem

de suspensie pneumatica

sau echivalente recunoscute

Alte sisteme de suspensie

pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1.Masa de cel putin  

12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

2. Masa de cel putin  

14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

3. Masa de cel putin  

 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

60

4. Masa de cel putin  

 18 tone, dar mai micade 20 tone

60

137

5.Masa de cel putin  

20 tone, dar mai mica de 22 tone

137

320

6.Masa de cel putin  

 22 tone, dar mai mica de 23 tone

320

414

7.Masa de cel putin  

 23 tone, dar mai mica de 25 tone

414

747

8. Masa de cel putin  

 25 tone, dar mai mica de 28 tone

747

1310

9.Masa de cel  putin 28 tone

747

1310

II . 2+2 axe

1. Masa de cel putin  

 23 tone, dar mai mica de 25 tone

128

299

2. Masa de cel putin  

 25 tone, dar mai mica de 26 tone

299

491

3. Masa de cel putin  

 26 tone, dar mai mica de 28 tone

491

721

4. Masa de cel putin  

 28 tone, dar mai mica de 29 tone

721

871

5. Masa de cel putin  

 29 tone,  dar mai mica de 31 tone

871

1429

6. Masa de cel putin  

 31 tone dar mai mica

de 33 tone

1429

1984

7.Masa de cel putin  

 33 tone, dar mai mica de 36 tone

1984

3012

8. Masa de cel putin  

 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1984

3012

9.Masa de cel  putin 38 tone

1984

3012

III. 2+3 axe

1. Masa de cel putin  

 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1579

2197

2. Masa de cel putin  

 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2197

2986

3.Masa de cel  putin 40 tone

2197

2986

IV.3+2 axe

1. Masa de cel putin  

 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1395

1937

2. Masa de cel putin  

 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1937

2679

3. Masa de cel putin  

 40 tone,dar mai mica de 44 tone

2679

3963

4.Masa de cel  putin 44 tone

2679

3963

V. 3+3axe

1. Masa de cel putin  

 36 tone, dar mai mica de 38 tone

794

960

2. Masa de cel putin

38 tone, dar mai mica de 40 tone

960

1434

3. Masa de cel putin  

 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1434

2283

4.Masa de cel  putin 44 tone

1434

2283

  În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte  dintr-o combinaţie de autovehicule , impozitul pe  mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare  din tabelul următor:

 

Nr.

crt.

             Masa totală maximă

                    autorizată

      Impozitul

         lei/an

 

1

Până la 1 tonă inclusiv

            8

 

2

Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

           30

 

3

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

          47

4

Peste 5 tone

          57

În cazul  unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă

Impozit - lei/an

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

19

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

50

3. Bărci cu motor

188

4. Nave de sport şi agrement*)

600

5. Scutere de apă

188

6. Remorchere şi împingătoare:

X

a) până la 500 CP inclusiv

501

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

814

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

1253

d) peste 4.000 CP

2005

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

163

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

163

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone inclusiv

251

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

428

Impozitul si taxa pe teren

Categorie: Taxe şi Impozite

Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta impozit anual.

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor  administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate sau date în administrare, ori în folosinţă, după caz, impozitul pe teren reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN

Art.258,alin.2                            -TERENURI CU CONSTRUCTII -                          lei/ha

Zona in cadrul

localitatii

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2013

Rang IV Vinatori

Rang V Odaia M. + Costi

           A     

797

638

 

a)      nu se ia in calcul suprafaţa construita la sol;

b)     nu se majorează cu coeficientul de corecţie;

În cazul persoanelor juridice , pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de  terenuri cu construcţii , impozitul pe teren se calculează conform tabelului de mai jos numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilan, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform tabelului anterior ( intravilan curţi – construcţii).

 • În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa  pe teren se stabileşte după cum urmează:

Nr.

Crt.

Zona

A

 

Categoria de folosinta

lei/ha

1.

Teren arabil     

25

2.

Păşune     

19

3.

Fâneaţă    

19

4.

Vie   

42

5.

Livadă

48

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie   forestieră 

25

7.

Teren cu ape 

14

8.

Drumuri  si cai ferate

X

9.

Neproductiv

X

Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în intravilan -  orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,  la nivelurile prevăzute în tabelul de mai sus, se vor aplica următorii coeficient de corecţie pozitivă:

 - pentru Vinatori ( rang IV )             - 1.10

 - pentru Odaia M.+ Sat Costi ( rang V )   - 1.00

 

·         Pentru  terenul  amplasat în extravilan  impozitul/taxa se calculează astfel: 

Anul 2013

Nr.

crt.

   

        Categoria de folosinţă

ZONA (lei/ha)

 

  A

B

 C

1.

Teren cu construcţii

28

25

23

2.

 Arabil

45

43

41

3.

Păşune 

25

23

20

4.

Fâneaţă

25

23

20

5

Vie  pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.5.1.

50

48

45

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1

50

48

45

6.1.

Livada până la intrarea pe rod

X

X

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia

celui  prevăzut la nr. crt. 7.1.

15

12

10

7.1.

Păduri în vârstă de până la 20 de ani şi păduri

cu rol de protectie

X

X

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

30

28

25

9.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

10.

Teren neproductiv

X

X

X

            Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile similare impozitului pe teren.

Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate în extravilan,  la nivelurile prevăzute în tabelul de mai sus, se vor aplica următorii coeficient de corecţie pozitivă:  

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii

 

IV - Vinatori

V – Costi si Odaia M

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice

Categorie: Taxe şi Impozite

Impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea  cotei de impozitare de 1.5 %  asupra  valorii de inventar a clădirii .

În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.

În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea de inventar a clădirii este valoarea înregistrată în contabilitate imediat după reevaluare.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţa, cota impozitului pe clădiri este de  15% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea    persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este de 1.5%.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţa, cota impozitului pe clădiri este de  35% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea    persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este de 1.5%.

În cazul unei clădiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplica următoarele reguli:

 • impozitul pe clădire se datorează de proprietar;
 • valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea

clădirii înregistrată în contractul de leasing financiar.

Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor  administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.  

©2008 | Primaria Vinatori | Judetul Galati